AHRI

Hồ Li Chín Đuôi

VAI TRÒPHÁP SƯ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Hút Hồn

Mỗi khi Ahri đánh trúng địch bằng phép, cô nhận được một điểm cộng dồn Hút Hồn. Khi đủ điểm cộng dồn, phép tiếp theo của cô đánh trúng địch sẽ hồi máu cho cô.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · AHRI, HỒ LI CHÍN ĐUÔI
  1/3 · AHRI, HỒ LI CHÍN ĐUÔI
 • 2/3 · AHRI HỎA HỒ LI
  2/3 · AHRI HỎA HỒ LI
 • 3/3 · AHRI GIẢ LẬP
  3/3 · AHRI GIẢ LẬP