GRAGAS

Gã Bợm Rượu

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Giờ Khuyến Mãi

Gragas sẽ hồi máu theo từng mốc thời gian khi sử dụng một kỹ năng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · GRAGAS, GÃ BỢM RƯỢU
  1/3 · GRAGAS, GÃ BỢM RƯỢU
 • 2/3 · GRAGAS DU CÔN
  2/3 · GRAGAS DU CÔN
 • 3/3 · GRAGAS HIỆP SĨ SAY RƯỢU
  3/3 · GRAGAS HIỆP SĨ SAY RƯỢU