MALPHITE

Mảnh Vỡ Thiên Thạch

VAI TRÒĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Giáp Hoa Cương

Malphite được bảo hộ bởi một lớp đá có thể hấp thụ sát thương bằng 10% máu tối đa của hắn. Nếu Malphite không bị tấn công trong vòng 8 giây, hiệu ứng tự động lặp lại.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · MALPHITE, MẢNH VỠ THIÊN THẠCH
  1/3 · MALPHITE, MẢNH VỠ THIÊN THẠCH
 • 2/3 · MALPHITE BẮC CỰC
  2/3 · MALPHITE BẮC CỰC
 • 3/3 · MALPHITE ĐẠI PHÁO
  3/3 · MALPHITE ĐẠI PHÁO