RAMMUS

Tê Tê Gai

VAI TRÒĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
TÊ TÊ GAI

Khi ở ngoài giao tranh, Rammus lăn nhanh, tăng tốc độ di chuyển. Hiệu ứng này bị vô hiệu hóa tạm thời khi Rammus tham chiến.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · RAMMUS - TÊ TÊ GAI
  1/3 · RAMMUS - TÊ TÊ GAI
 • 2/3 · RAMMUS NHAM THẠCH
  2/3 · RAMMUS NHAM THẠCH
 • 3/3 · RAMMUS HẬU VỆ
  3/3 · RAMMUS HẬU VỆ