02-06-2021Thông báo

Tàn Kiếm

Đã là kiếm thì phải sắc bén. Hãy chọn Irelia hoặc Riven và hoàn thành nhiệm vụ để mở khóa những phần thưởng độc đáo.

AUTHOR