Invalid dateThông báo

Title Thay đổi giá Wild Core

Giá Wild Core sẽ thay đổi vào ngày 17/11. Nhận thêm Wild Core thưởng trên tất cả các giao dịch kể từ ngày 01/11 đến ngày chính thức đổi giá.

TÁC GIẢ
  • Blake Edwards