11-11-2020Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển Tốc Chiến: Duy trì cân bằng game

Alex “Wav3Break” Huang chia sẻ chi tiết về kế hoạch duy trì sự cân bằng và mới mẻ cho Tốc Chiến trong những năm tới của chúng tôi.

AUTHOR
  • Alex Huang