05-10-2020Đội ngũ phát triển

/đội ngũ phát triển Tốc Chiến: Đấu Xếp Hạng v1.0

Thảo luận chi tiết về hệ thống đấu xếp hạng của Tốc Chiến. Cụ thể là những thông tin về hàng chờ duy nhất, Điểm Xếp Hạng và đấu ba!

AUTHOR
  • Ed Knapp