Invalid dateEsports

Icons Global Championship Tốc Chiến 2022 sẽ được tổ chức tại Singapore!

Hãy sẵn sàng cháy hết mình cùng Tốc Chiến vào mùa hè này tại Suntec, Singapore từ ngày 14/06 - 09/07.

AUTHOR
  • Riot Games Esports Staff