Invalid dateCập nhật trò chơi

Thay đổi tại hàng chờ Xếp Hạng bậc cao

Một số chỉnh sửa ngắn hạn sẽ được áp dụng để giải quyết những vấn đề trong hàng chờ xếp hạng bậc cao.

AUTHOR
  • Josh Menke
  • Ben Forbes