09-11-2020Cập nhật trò chơi

Tốc Chiến - Thông Tin Bản Cập Nhật 1.0a

Cập nhật cân bằng đầu tiên của bản 1.0 với điều chỉnh giảm sức mạnh của Xin Zhao.

AUTHOR
  • Ben Forbes
  • Jonathan Chao