ORIANNA

Quý Cô Dây Cót

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Lên Dây Cót

Các đòn đánh của Orianna gây thêm sát thương phép. Sát thương này gia tăng khi Orianna tấn công cùng một mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · ORIANNA, QUÝ CÔ DÂY CÓT
  1/4 · ORIANNA, QUÝ CÔ DÂY CÓT
 • 2/4 · ORIANNA HẮC TINH
  2/4 · ORIANNA HẮC TINH
 • 3/4 · ORIANNA GÔ-TÍCH
  3/4 · ORIANNA GÔ-TÍCH
 • 4/4 · ORIANNA MÙA ĐÔNG KỲ DIỆU
  4/4 · ORIANNA MÙA ĐÔNG KỲ DIỆU