06-09-2021Thông báo

Chế Độ Chơi Cố Định Mới: ARAM

Giai đoạn thử nghiệm đã kết thúc, ARAM sẽ trở thành chế độ chơi cố định kể từ ngày 10/09!

AUTHOR
  • Tori Fica