23-12-2021Esports

Xử lý vi phạm SE Minas

Phạm Minh Phước (SE Minas) sẽ bị cấm vô thời hạn khỏi mọi hoạt động Thể thao điện tử của Riot Games.

AUTHOR