02-11-2021Cập nhật trò chơi

Các cập nhật về tính năng ghép trận

Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của các bạn về sự chênh lệch quá lớn giữa các bậc xếp hạng khi ghép trận, vì vậy chúng tôi sẽ bỏ hầu hết các thay đổi gần đây về Xếp Hạng.

AUTHOR
  • Josh Menke